ES projektai

Inovatyvių išteklius tausojančių spaudos produktų eksporto plėtra

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-02-0022

Projekto vykdytojas: Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LISPA)

Projekto partneriai: UAB “Flexpro”, UAB BALTO print, UAB “Druka”, UAB “Via Aquaria”, UAB “Tygelis”,

Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. rugpjūčio 8 d. – 2021 m. rugpjūčio 7 d.

Projekto Biudžetas: 485 883,29 Eur

Skirtas Finansavimas: 269 499,79 Eur

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“

Projekto tikslas: Projekto tikslas - kartu veikiančių įmonių grupės įsitraukimas į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo išteklius tausojančiai produkcijai naujas eksporto rinkas.

Projekto nauda:

Naujoms skaitmeninėms spaudos technologijoms užvaldant pasaulį, spaudos pramonė išgyvena pokyčių laikotarpį, tačiau net ir veikiami įvairių išorinių bei vidinių veiksnių, spaustuvininkai investuoja, kuria naujas darbo vietas, diegia inovacijas bei plečia užsienio rinkas, rūpinasi spaudos pramonės šakos ateitimi, ieško aplinkai draugiškų sprendimų bei investuoja į mokslą, švietimą, kultūrą. Internetui ir technologiniams progresams sparčiai keičiant spaustuvių verslą bei tradicinei spaustuvei keliantis į elektroninę erdvę, spauda, leidyba, rinkodara, dizainas, mada, kultūra jungia gaminį, jo rinkodarą ir skirtingas pramonės šakas. Šiuo metu LISPA nariai eksportuoja į daugumą ES šalių. Šis laikotarpis yra itin palankus išteklius tausojančios produkcijos eksportui didinti, nes potencialūs užsakovai aktyviai domisi pigesne ir kokybiška produkcija, todėl atsižvelgiant į esamą situaciją yra siekiama išnaudoti galimybes pristatyti LISPA narių produkciją naujose rinkose. 

DIGICLUSTERS – nauja Europos klasterių partnerystė maisto produktų bei pakuočių sektoriams skaitmeninti

Lietuvos inovacijų centras (LIC) kartu su Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LISPA) ir Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA) prisijungė prie naujos tarptautinės Europos klasterių partnerystės DIGICLUSTERS, kuri siekia paskatinti maisto produktų bei pakuočių sektorių skaitmeninimą per įvairias sumanios specializacijos kryptis. Siekdamas pristatyti naująją partnerystę ir iniciatyvą Lietuvos įmonėms, LIC balandžio 2 d. Kaune suorganizavo pirmąjį pažintinį renginį maisto pramonės ir spausdinimo pramonės klasterių nariams „Skaitmenizavimas maisto pramonės ir pakuočių sektoriuose“. Renginio dalyviai turėjo galimybę išgirsti ne tik apie pačią partnerystę, jos siekius ir atveriamas galimybes, bet ir apie įvairias finansavimo paramos priemones, leidžiančias bandyti skirtingas technologijas su tam tikra patiriamų išlaidų kompensacija. Verslininkai taip pat turėjo proga sužinoti apie naujausias technologines tendencijas maisto ir pakuočių sektoriuose, išgirsti siektinų pavyzdžių ir sėkmės istorijų. 

Įgyvendinant partnerystės DIGICLUSTERS iniciatyvas, ateityje planuojama organizuoti įmonių dirbtuves, kuriose būtų išgeneruojamos idėjos maisto produktų bei pakuočių sektoriams skaitmeninti. 

Šaltinis: Lietuvos inovacijų centras https://inovacijos.lt/lt/naujiena/digiclusters-nauja-europos-klasteriu-partneryste-maisto-produktu-bei-pakuociu-sektoriams-skaitmeninti 

Projektas “ESCP S3 for speeding up industrial modernization of Agrofood packaging sectors towards Industry 4.0 and digital transformation by Cluster-Facilitated X-Industry Hackathons —DIGICLUSTERS” 

Projekto Nr. 822095 

Projekto vykdytojas: Latvian IT Cluster (LITC) 

Projekto partneriai: AgroBioCluster represented by Foundation UNIMOS (UNIMOS/ABC), Food Products Quality Cluster represented by Latvian Federation of Food Companies (LFFC/FPQC), OnGranada Tech City (ON GRANADA), SMART food cluster represented by Lithuanian Food exporters association (LITMEA/SFC), Association of Lithuanian Printing Industries (LISPA), Lithuanian Innovation Center (LIC). 

Projekto trukmė: Veiklų įgyvendinimo laikotarpis yra 18 mėn. nuo 2018-10-01 

Projektas yra finansuojamas pagal program COSME (Europos komisija)   

Spaudos pramonės darbuotojų kompetencijų kėlimas Kompetencijos LT projektas 

Asociacija, siekdama didinti spaudos pramonės įmonių darbuotojų kompetencijas ir konkurencinį pranašumą darbo rinkoje, inicijavo bendrą spaudos pramonės įmonių Kompetencijos LT paraiškos teikimą. Projekto apimtyje beveik 20 įmonių 36 mėnesius kels darbuotojų kompetencijas, mokins dirbti su spaudos technologijomis, naujausiais spaudos procesais. Mokymų projekto suma 434994 Eur, projekto veiklos yra dalinai finansuojamos iš Europos socialinio fondo.

2017 m. gegužės mėn. LISPA kartu su partneriais, veikiančiais apdirbamosios gamybos sektoriuje, ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) pasirašė projekto „Apdirbamosios gamybos sektoriaus įmonių veiklos efektyvinimas bei kokybės didinimas“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-01-0005, „Kompetencijos“) finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo pasiekti tikslą – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų [darbuotojų] profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę projekto partnerių įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. Projekto, kurį numatoma įgyvendinti per 36 mėn., vykdymo metu bus apmokyti 447 asmenys, dirbantys MVĮ įmonėse.

Lietuvos spaustuvininkų asociacija įgyvendina projektą Verslo klasteris LT projektą „Spaudos ir susijusių sektorių eksporto plėtra„ 

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0004 

Projekto vykdytojas: Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LISPA)

Projekto partneriai: UAB “Flexpro”, UAB BALTO print, UAB “Druka”, UAB “Via Aquaria”, UAB “Tygelis”, 

Projekto įgyvendinimo terminas: 2016 m. gruodžio mėn. – 2019 m. rugsėjo 30 d.

Projekto Biudžetas: 523589,50 Eur

Skirtas Finansavimas: 288646,25 Eur 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto tikslas: paskatinti kartu veikiančią įmonių grupę įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

Projekto rezultatai:

1. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius – 5 įmonės

2. Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas – 142,25 proc. 

3. Įsilieta į tarptautinius tinklus – 1 vnt. 

Projekto nauda:

Asociacija, siekdama skatinti spaudos pramonės įmonių eksporto plėtrą ir didinti jų žinomumą užsienio rinkose, inicijavo „Spaudos ir susijusių sektorių eksporto plėtros“ bendrą paraiškos teikimą. ES dalinai finansuojamame projekte Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0004, „Klasteris“ dalyvaujančios verslo klasterio įmonės bendradarbiavo siūlant užsienio užsakovams bendrus spaudos pramonės produktų sprendimus, naudojasi bendromis rinkodaros priemonėmis bei eksporto strategiją stiprina įvairiomis bendromis sinergijos veiklomis. Klasterio įmonės kartu įsitraukė į tarptautinių tinklų grandines (2017 m. Asociacija tapo INTERGRAF klasterio nare) ir kartu sukūrė klasterio rinkodarinės reklamines priemones, vystė eksportą ir stiprino žinomumą tarptautinėse rinkose.